Đây là bài viết đầu tiên của mình/em ở BuildGreen, hiện tại mình/em đang có dự định là làm đồ án về LCA software, nhưng đang gặp ít khó khăn, hy vọng nhận được sự gíup đỡ từ mọi người !
Đây là bài viết đầu tiên của mình/em ở BuildGreen, hiện tại mình/em đang có dự định là làm đồ án về LCA software, nhưng đang gặp ít khó khăn, hy vọng nhận được sự gíup đỡ từ mọi người !
Love
2
0 Bình luận 0 Shares 506 xem