THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI CỦA MẠNG XÃ HỘI BUILDGREEN.VN

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Thỏa Thuận này được lập bởi BQT BUILDGREEN.VN nhằm đưa ra quy định về các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội www.buildgreen.vn và điều chỉnh mối quan hệ giữa Công ty và Người sử dụng mạng xã hội www.buildgreen.vn. Thoả thuận này là văn bản được công bố chính thức của BQT. Việc đăng ký của Người sử dụng trên mạng xã hội www.buildgreen.vn là thể hiện sự đồng ý của Người sử dụng với Thoả Thuận này. Các nội dung trong Thỏa Thuận có thể được thay đổi mà không cần báo trước để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trên mạng xã hội www.buildgreen.vn. Người sử dụng có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên mạng xã hội www.buildgreen.vn của Công ty để cập nhật những thay đổi mới nhất và bắt buộc phải chấp thuận những điều khoản trong Thỏa Thuận này khi sử dụng mạng xã hội buildgreen kể cả khi Người sử dụng là thành viên của mạng xã hội www.buildgreen.vn hay không. Nếu Người sử dụng không chấp thuận những điều khoản trong Thỏa Thuận này, Người sử dụng cần phải ngưng sử dụng mạng xã hội www.buildgreen.vn ngay lập tức.

II. NỘI DUNG CẤM TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ TRÊN MẠNG XÃ HỘI www.buildgreen.vn

Mạng xã hội www.buildgreen.vn luôn tạo điều kiện để Người sử dụng (doanh nhân, chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, nhà cung cấp, chuyên gia xây dựng, quản lý dự án, kỹ sư, nhân viên văn phòng) đăng tải, trao đổi, chia sẽ các thông tin liên quan về lĩnh vực xây dựng, công trình xây dựng, dự án bất động sản, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, nhà cung cấp, chuyên gia xây dựng, kỹ sư, sinh viên,... Tuy nhiên, những thông tin đăng tải, trao đổi và chia sẽ đó phải nằm trong khuôn khổ pháp luật hiện hành của Việt Nam cho phép và không thuộc các trường hợp sau:

1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

(i) Chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
(ii) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
(iii) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
(iv) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
(v) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
(vi) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; và
(vii) Tự ý đưa nội dung vi phạm các quy định không thuộc quyền sở hữu của mình mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hợp pháp.

2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ‘.vn’, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi – rut máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

III. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI www.buildgreen.vn

1. Quyền của Người sử dụng

1.1 Được cấp tên đăng ký và mật khẩu riêng để được truy cập và sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên mạng xã hội www.buildgreen.vn sau khi đăng ký thành công.
1.2 Được chia sẻ, trao đổi thông tin mà mình yêu thích liên quan về doanh nhân, chủ doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, quản lý văn phòng lên trên mạng xã hội www.buildgreen.vn do Công ty cung cấp, trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.
1.3 Được quyền sở hữu tất cả thông tin cá nhân, thông tin riêng, thông tin do Người sử dụng tự đăng tải và có quyền yêu cầu mạng xã hội www.buildgreen.vn không được phép chia sẻ những thông tin này nếu không được sự chấp thuận trước từ phía Người sử dụng.
1.4 Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng, tiện ích trên mạng xã hội www.buildgreen.vn.
1.5 Được đóng góp ý kiến cho Công ty trong quá trình sử dụng. Các ý kiến đóng góp được gửi trực tiếp bằng email, fax, hoặc thư đến địa chỉ của Công ty.
1.6 Được yêu cầu mạng xã hội www.buildgreen.vn dỡ bỏ thông tin vi phạm quy định về Thỏa Thuận sử dụng khi phát hiện ra Người dùng khác đăng tải.
1.7 Được đảm bảo bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật;
1.8 Được quyền khiếu nại trước quyết định xóa, gỡ bỏ thông tin đã đăng tải trên mạng xã hội www.dev.buildgreen.vn khi có cơ sở chứng minh rằng quyết định xóa, gõ bỏ thông tin của Công ty là không hợp lý.

2. Nghĩa vụ của Người sử dụng

2.1 Đọc kỹ Thỏa Thuận sử dụng trước khi đăng ký;
2.2 Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dụng thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội www.buildgreen.vn phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp.
2.3 Đảm bảo phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi hoặc được người giám hộ (trong trường hợp chưa đủ độ tuổi) cho phép tham gia và trở thành Người sử dụng mạng xã hội www.buildgreen.vn.
2.4 Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội www.buildgreen.vn quy định trong Thỏa Thuận sử dụng này và các quy định của pháp luật có liên quan về việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội;
2.5 Tự bảo mật và lưu trữ thông tin sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình;
2.6 Thông báo kịp thời cho Công ty những hành vi lợi dụng mạng xã hội www.buildgreen.vn để thực hiện đưa các thông tin trái pháp luật bởi những thông tin:

(i) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
(ii) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
(iii) Tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
(iv) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
(v) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
(vi) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
(vii) Tự ý đưa nội dung vi phạm các quy định không thuộc quyền sở hữu của mình mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hợp pháp.

2.7 Không sử dụng các chức năng, tiện ích của mạng xã hội www.dev.buildgreen.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại cho hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của mạng xã hội www.buildgreen.vn. Trong trường hợp vi phạm thì Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
2.8 Không được có hành động gây mất uy tín của mạng xã hội www.buildgreen.vn và của những cá nhân, tổ chức khác dưới mọi hình thức, chẳng hạn như tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của mạng xã hội www.buildgreen.vn.
2.9 Không được có hành động gây cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
2.10 Không được có hành động gây cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
2.11 Không được có hành động sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
2.12 Không được có hành động tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
2.13 Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định pháp luật khác có liên quan.
2.14 Những nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Cam kết của Người sử dụng
Người sử dụng cam kết KHÔNG khiếu nại mạng xã hội www.buildgreen.vn (bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, công nhân viên và các trung tâm) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:

3.1 Việc Người sử dụng mạng xã hội www.buildgreen.vn;
3.2 Do Người sử dụng vi phạm các điều khoản trong Thỏa Thuận sử dụng;
3.3 Do vi phạm các qui định áp dụng cho các nội dung mà Người sử dụng đăng tải;
3.4 Do Người sử dụng vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm (không giới hạn) các quyền liên quan tới bản quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân;
3.5 Khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung Người sử dụng đăng tải gây ra. Những biện pháp và nghĩa vụ bồi thường sẽ do Người sử dụng chịu trách nhiệm do việc sử dụng mạng xã hội www.buildgreen.vn của Người sử dụng.

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

1. Quyền của Công ty

1.1 Công ty có toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ về mạng xã hội www.buildgreen.vn
1.2 Sau khi thông tin được Người sử dụng gửi đi đăng tải, mạng xã hội www.buildgreen.vn có toàn quyền trong việc chấp nhận hoặc từ chối các nội dung đó, có quyền chuyển các nội dung đó từ một chương trình của mạng xã hội www.buildgreen.vn sang một chương trình khác hoặc tạo thành một phần của mạng xã hội www.buildgreen.vn
1.3 Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng trong trường hợp có cơ sở chứng minh Người sử dụng vi phạm các quy định của Thỏa Thuận sử dụng và các quy định của pháp luật;
1.4 Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội www.buildgreen.vn do mình thiết lập và yêu cầu Người sử dụng phải tuân thủ;
1.5 Công ty có quyền thương mại hóa dịch vụ trên mạng xã hội www.buildgreen.vn nhưng tuyệt đối không bán lại nội dung, thông tin của Người sử dụng;
1.6 Công ty có quyền cung cấp dịch vụ mạng xã hội công cộng trên mạng xã hội www.buildgreen.vn trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;
1.7 Công ty có quyền nâng cấp hệ thống để phục vụ tốt hơn. Quá trình nâng cấp có thể làm gián đoạn việc sử dụng dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ không đảm bảo trong thời điểm nâng cấp;
1.8 Trong trường hợp hoạt động của dich vụ mạng xã hội www.buildgreen.vn không hiệu quả, Công ty phải đóng dịch vụ, khi đó Công ty sẽ báo trước cho Người sử dụng tối thiểu trước 01 tháng. Công ty cũng phải buộc phải tạm dừng, đóng cửa dịch vụ theo đề nghị của cơ quan pháp luật. Trong trường hợp này, Công ty không phải bồi thường cho Người sử dụng.

2. Nghĩa vụ của Công ty

2.1 Xây dựng và công khai Thỏa Thuận cung cấp, sử dụng dịch vụ mạng xã hội trên mạng xã hội www.buildgreen.vn tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành;
2.2 Xây dựng quy trình quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu về Người sử dụng phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ do Công ty quản lý;
2.3 Đảm bảo việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội www.buildgreen.vn theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội www.buildgreen.vn;
2.4 Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Người sử dụng; thông báo cho Người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;
2.5 Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến thông tin cá nhân, thông tin riêng của Người sử dụng, thông báo cho Người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;
2.6 Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán thông tin liên quan đến thông tin cá nhân của Người sử dụng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
2.7 Trong trường hợp có thu phí sử dụng dịch vụ thì Công ty phải thông báo cho Người sử dụng và để Người sử dụng quyết định;
2.8 Tích cực hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi lợi dụng mạng xã hội www.buildgreen.vn để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của Người sử dụng, bao gồm việc cung cấp các thông tin có liên quan;
2.9 Có biện pháp kỹ thuật và quy trình quản lý để chủ động thực hiện việc ngăn chặn và loại bỏ những nội dung thông tin vi phạm các quy định của Người sử dụng hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
2.10 Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của Người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
2.11 Hướng dẫn Người dùng sử dụng các tiện ích mà Công ty cung cấp trên mạng xã hội www.dev.buildgreen.vn;
2.12 Bảo đảm quyền quyết định của Người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;
2.13 Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định pháp luật;
2.14 Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của Người sử dụng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật;
2.15 Có trách nhiệm báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
2.16 Có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của mạng xã hội www.buildgreen.vn trong sáu tháng tính từ lần sử dụng cuối cùng;
2.17 Công ty có trách nhiệm thông báo cho Người sử dụng biết các vi phạm của Người sử dụng, tuy nhiên Công ty sẽ không chờ phản hồi. Công ty sẽ gỡ bỏ, xóa các nội dung mà Công ty đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh Người sử dụng vi phạm pháp luật, vi phạm Thỏa Thuận sử dụng này.

3. Các liên kết
Mạng xã hội www.buildgreen.vn có thể chứa những đường liên kết tới website của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi Công ty). Mạng xã hội www.buildgreen.vn không có bất kỳ liên kết với những website này do vậy Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung, các qui định riêng với bất kỳ website của bên thứ ba nào. Công ty cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của Người sử dụng (nếu có) phát sinh từ việc Người sử dụng dùng các website của bên thứ ba này. Do vậy, Công ty khuyến cáo Người sử dụng hãy thậ̣n trọng khi Người sử dụng rời mạng xã hội www.buildgreen.vn và hãy đọc kỹ các quy định chung và quy định riêng của mỗi website mà Người sử dụng ghé thăm.

4. Từ chối bảo đảm
Người sử dụng hiểu rõ và đồng ý rằng: Do nội dung của mạng xã hội www.buildgreen.vn được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do Người sử dụng trên mạng xã hội www.buildgreen.vn đăng tải, nên Người sử dụng sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập website, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đăng tải trên mạng xã hội www.buildgreen.vn. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với mạng xã hội www.buildgreen.vn từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với nội dung đăng tải trên mạng xã hội www.buildgreen.vn. Công ty không cam kết bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung Người sử dụng đăng tải lên mạng xã hội www.buildgreen.vn.

V. Cơ chế xử lý đối với Người sử dụng vi phạm Thỏa Thuận sử dụng trên mạng xã hội buildgreen.
Các nguyên tắc đối với Người sử dụng:

1. Người sử dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.
2. Trường hợp hành vi vi phạm của Người sử dụng chưa được quy định trong Thỏa Thuận sử dụng này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Công ty sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý nhưng vẫn thuộc các hình thức xử phạt tại mục 3, 4 dưới đây.
3. Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn.
4. Các hình thức xử phạt:

(i) Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 7 ngày;
(ii) Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 15 ngày;
(iii) Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.

4.1 Hình thức xử phạt 1: khóa tài khoản 7 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau:

• Đăng tải, phát tán thông tin không chính xác, không phù hợp thuần phong mỹ tục của Việt Nam trên mạng xã hội www.buildgreen.vn hoặc qua đường liên kết trực tiếp; và/hoặc
• Đăng tải những ý kiến nhằm lôi kéo, xúi giục một bộ phận Người sử dụng có những hành động tiêu cực cho xã hội nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng; và/hoặc
• Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng dịch vụ hợp pháp trên Internet của Người sử dụng; và/hoặc
• Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của Người sử dụng; và/hoặc
• Bị phát hiện không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi và không có người giám hộ cho phép tham gia để trở thành Người sử dụng của mạng xã hội www.buildgreen.vn.

4.2 Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 15 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau:

• Tái phạm lần thứ hai những hành vi vi phạm đã được áp dụng hình xử phạt 1 nêu trong mục 4.1; và/hoặc
• Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của Người sử dụng, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet của Người sử dụng; và/hoặc
• Đăng tải những video clip, hình ảnh, nội dung ảnh hưởng đến nhân phẩm, uy tín của người khác nhưng đã chủ động xin lỗi, dỡ bỏ ngay khi nhận được cảnh báo từ mạng xã hội www.buildgreen.vn; và/hoặc
• Đăng tải những thông tin cá nhân, thông tin riêng của Người sử dụng khác khi chưa được Người sử dụng này cho phép; và/hoặc
• Đăng tải những nội dung dưới dạng văn bản, hình ảnh, clip thuộc quyền bản quyền của cá nhân, tổ chức khác mà không được cá nhân, tổ chức này cho phép sử dụng; và/hoặc
• Đăng tải những nội dung quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

4.3 Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn được áp dụng đối với các hành vi sau:

• Tái phạm lần thứ 3 đối với những hành vi vi phạm đã được áp dụng hình xử phạt 1 nêu trong mục 4.1; và/hoặc
• Tái phạm lần thứ 2 đối với những hành vi vi phạm đã được áp dụng hình xử phạt 2 nêu trong mục 4.2; và/hoặc
• Đăng tải những nội dung: Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
• Đăng tải những nội dung gây mất uy tín của mạng xã hội www.buildgreen.vn; và/hoặc
• Đăng tải những thông tin lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra hoặc phát tán virut gây hư hại cho hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của mạng xã hội www.dev.buildgreen.vn.

VI. CÁC RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỎI VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

1. Nguồn rủi ro:
Mặc dù Công ty đã triển khai các giải pháp về an toàn an ninh thông tin, tuy nhiên, hiện nay, các hình thức tấn công mạng ngày càng tinh vi nhằm lấy cắp hoặc xóa dữ liệu trên mạng xã hội www.buildgreen.vn. Vì vậy, các thông tin người dùng trên mạng xã hội www.buildgreen.vn khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ có thể gặp các rủi ro từ các nguồn sau:

1.1 Các rủi ro do sự cố của hệ thống thông tin: Đó là các sự cố xảy ra do việc tắc nghẽn, đứt đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ kết nối, các trục trặc do lỗi phần cứng, phần mềm hay sự xâm nhập của virus vào hệ thống máy tính… Những nguy cơ này có thể dẫn đến sự ngưng trệ, trì hoãn hoạt động của hệ thống, làm tê liệt các hoạt động trao đổi thông tin trên mạng xã hội www.buildgreen.vn.
1.2 Các rủi ro do sự tấn công hacker: Hệ thống mạng xã hội www.buildgreen.vn có thể bị hacker tấn công theo nhiều hình thức khác nhau, bởi các đối tượng khác nhau. Các hiểm họa có thể xảy ra từ bên trong hoặc bên ngoài (qua môi trường internet). Các đối tượng tấn công có thể là những hacker chuyên nghiệp và không chuyên. Các hình thức tấn công có thể được xảy ra theo vài dạng như: Tấn công thăm dò (khai thác các lỗ hổng trên hệ thống), tấn công truy cập (truy cập và sửa đổi dữ liệu bất hợp pháp).
1.3 Các rủi ro từ phía Người sử dụng: Một trong số những rủi ro tiềm ẩn được tạo nên chính bởi việc thiếu thận trọng của Người sử dụng. Các lỗi này xảy ra chủ yếu do Người sử dụng để lộ tài khoản cá nhân của mình trên mạng xã hội www.buildgreen.vn, hacker hoặc bất kỳ kẻ xấu nào cũng có thể dễ dàng đánh cắp và thực hiện các hành vi chỉnh sửa, xóa, đăng tải các nội dung xấu, vi phạm nội quy của cộng đồng trang mạng xã hội www.buildgreen.vn.

2. Các vấn đề khác khi lưu trữ, chia sẻ thông tin:
Ngoài những nguồn rủi ro thông tin mà Người sử dụng đăng tải bị lấy cắp, chỉnh sửa, xóa dữ liệu, Người sử dụng cũng hiểu rõ việc thông tin đã đăng tải của Người sử dụng có thể đối diện với những tình huống khác khi thông tin đó được lưu trữ, chia sẻ trên mạng xã hội www.buildgreen.vn.

Về nguyên tắc, Người sử dụng sở hữu tất cả các thông tin mà Người sử dụng đăng trên EmSV và Người sử dụng có thể kiểm soát (chỉnh sửa, xóa bỏ) việc chia sẻ thông tin đó thông qua tài khoản truy cập.

Khi Người sử dụng công bố nội dung hoặc thông tin có điền thông tin cá nhân hoặc cập nhật thông tin cá nhân kèm theo nội dung đó, có nghĩa là Người sử dụng đang cho phép mọi người bao gồm những người là thành viên của mạng xã hội www.buildgreen.vn truy cập, sử dụng thông tin đó kèm theo những thông tin cá nhân đã công bố của Người sử dụng.

Khi Người sử dụng xóa nội dung đăng tải hoặc xóa tài khoản của Người sử dụng trên mạng xã hội www.buildgreen.vn, thao tác đó tương tự như làm rỗng thùng rác trên máy tính. Tuy nhiên, Người sử dụng hiểu rằng nội dung bị xóa có thể vẫn còn trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý tại máy chủ của mạng xã hội www.buildgreen.vn tuy nhiên nội dung bị xóa sẽ không khả dụng với những người khác khi truy cập để mở trừ khi nội dung bị xóa đó đã được chia sẻ với người khác và những người đó chưa xóa nội dung đó.

Công ty luôn tiếp nhận phản hồi hoặc các đề xuất khác của Người sử dụng về dịch vụ và tiện ích của mạng xã hội www.buildgreen.vn nhưng Người sử dụng cần hiểu rằng chúng tôi có thể sử dụng các phản hồi và đề xuất đó mà không có nghĩa vụ phải đền bù cho Người sử dụng (cũng như Người sửu dụng không có nghĩa vụ phải cung cấp các phản hồi và đề xuất đó).

3. Giải pháp an toàn – Đăng ký và bảo mật tài khoản
Để tránh những rủi ro, chúng tôi khuyên Người sử dụng nên tuân thủ các quy tắc về bảo mật cá nhân như bảo vệ địa chỉ email, số điện thoại, mật khẩu, bảo vệ máy tính cá nhân, các thiết bị không dây.

Thêm vào đó, để việc đăng ký tài khoản và bảo mật tài khoản của Người sử dụng, Người sử dụng phải đảm bảo rằng:

(i) Người sử dụng sẽ không cung cấp mọi thông tin cá nhân sai lệch trên mạng xã hội www.buildgreen.vn hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài Người sử dụng mà không được phép;(ii) Người sử dụng sẽ không tạo nhiều hơn một tài khoản cá nhân;
(iii) Nếu Công ty vô hiệu tài khoản của Người sử dụng, Người sử dụng sẽ không tạo một tài khoản khác mà không có sự cho phép của Công ty;
(iv) Người sử dụng sẽ không dùng mạng xã hội www.buildgreen.vn nếu Người sử dụng dưới 14 tuổi hoặc không được người giám định cho phép;
(v) Người sử dụng sẽ không dùng mạng xã hội www.buildgreen.vn nếu Người sử dụng đang thụ án hoặc đã từng bị kết án liên quan đến nội dung bị cấm trao đổi chia sẻ nêu trên;
(vi) Người sử dụng sẽ duy trì thông tin liên hệ của mình chính xác và cập nhật;
(vii) Người sử dụng sẽ không chia sẻ mật khẩu của mình, không cho bất kỳ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất kỳ điều gì có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình;
(viii) Người sử dụng sẽ không chuyển nhượng tài khoản cho bất kỳ ai mà không có văn bản cho phép trước của Công ty;
(ix) Người sử dụng phải tuân thủ các quy định trong Thỏa Thuận sử dụng này và các quy định khác của pháp luật trong việc đăng ký và bảo mật tài khoản của mình.

VII. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP TRÊN MẠNG XÃ HỘI www.buildgreen.vn

1. Tranh chấp giữa Người sử dụng mạng xã hội buildgreen với Công ty
Công ty cam kết sẽ giải quyết mọi khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) liên quan đến việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội www.buildgreen.vn. Khi có khiếu nại, Người sử dụng có thể gửi trực tiếp, và/hoặc qua email và/hoặc trực tiếp đến địa chỉ được công bố trên trang chủ mạng xã hội www.buildgreen.vn. Khiếu nại của Người sử dụng sẽ được bộ phận chuyên trách của Công ty giải quyết không quá bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận thông tin khiếu nại qua email mà Người sử dụng đã đăng ký. Trong trường hợp, Người sử dụng khiếu nại, khiếu kiện Công ty, Công ty sẽ tuân thủ theo trình tự thủ tục mà pháp luật quy định và sẽ chấp hành theo phán quyết cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tranh chấp giữa Người sử dụng mạng xã hội www.buildgreen.vn và giữa Người sử dụng với cá nhân, tổ chức khác không phải là Người sử dụng mạng xã hội www.buildgreen.vn

Công ty không chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin mà những Người sử dụng đưa lên mạng xã hội www.buildgreen.vn. Do đó khi phát sinh khiếu nại, bộ phận kỹ thuật và bộ phận chuyên trách giải quyết khiếu nại sẽ tiến hành làm ẩn nội dung khiếu nại, và yêu cầu các bên khiếu nại gửi chứng cứ đính kèm qua email hoặc trực tiếp. Các khiếu nại kèm theo chứng cứ sẽ được bộ phận chuyên trách kiểm tra, và sẽ yêu cầu các bên chứng minh. Nếu bên nào không chứng minh được thì Công ty sẽ gỡ bỏ nội dung của người vi phạm.

Khi việc khiếu nại, khiếu kiện giữa các bên nêu trên được đưa ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì Công ty sẽ đóng vai trò là bên có quyền và nghĩa vụ liên quan và sẽ tham dự theo trình tự thủ tục được quy định của pháp luật.

VIII. THU THẬP DỮ LIỆU VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Mạng xã hội www.buildgreen.vn có thực hiện việc thu thập dữ liệu cá nhân của Người sử dụng. Dữ liệu cá nhân mà www.buildgreen.vn thu thập bao gồm những thông tin cơ bản sau:

• Tên đăng ký;
• Ngày tháng năm sinh
• Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp
• Số điện thoại;
• Địa chỉ email;
• Nghề nghiệp;
• Địa chỉ liên hệ;

Thông tin cá nhân của Người sử dụng được Công ty thu thập từ các nguồn sau:

(i) Khi Người sử dụng đăng ký tài khoản, thông tin cá nhân của Người sử dụng sẽ được mạng xã hội www.buildgreen.vn thu thập, lưu trữ trong hệ thống;
(ii) Khi bạn bè, người thân của Người sử dụng tải lên thông tin liên hệ của Người sử dụng, đăng ảnh của Người sử dụng, đánh dấu Người sử dụng vào ảnh hoặc cập nhật trạng thái hoặc tại một vị trí hoặc thêm Người sử dụng vào một nhóm.
(iii) Khi Người sử dụng đăng những nội dung như ảnh hoặc video trên mạng xã hội www.buildgreen.vn, mạng xã hội www.buildgreen.vn có thể nhận thêm dữ liệu liên quan như thời gian, ngày và địa điểm Người sử dụng chụp ảnh hoặc quay video.

Sau khi thu thập thông tin cá nhân của Người sử dụng, thông tin này sẽ được:

i) lưu trữ trong hệ thống của mạng xã hội www.buildgreen.vn tối thiểu 2 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của Người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;
(ii) hiển thị trên mạng xã hội www.buildgreen.vn khi Người sử dụng cho phép hiển thị;
(iii) cung cấp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp được yêu cầu;

Công ty cam kết chỉ sử dụng các thông tin cá nhân của Người sử dụng cho mục đích mà Người sử dụng cho phép và không thu thập nhằm mục đích khác trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

IX. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN RIÊNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

1. Tuyên bố về chính sách:

• Việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của Người sử dụng qua mạng xã hội www.buildgreen.vn được bảo vệ và đảm bảo an toàn;
• Việc trao đổi, truyền đưa, lưu trữ thông tin cá nhân của Người sử dụng trên mạng xã hội www.buildgreen.vn được bảo vệ và đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật;
• Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân Người sử dụng phải được sự đồng ý của cá nhân Người sử dụng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác;
• Đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân Người sử dụng là bắt buộc trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và nâng cấp mạng xã hội www.buildgreen.vn.

2. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân Người sử dụng
Công ty sẽ không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của Người sử dụng thu thập trên mạng xã hội www.buildgreen.vn cho một bên thứ ba nào khác trừ trường hợp được Người sử dụng cho phép và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước . Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của Người sử dụng được nêu tại Mục VIII.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin cá nhân chẳng hạn như tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của Người sử dụng, nhật ký xử lý thông tin được đăng tải sẽ được lưu trữ trong hệ thống của mạng xã hội www.buildgreen.vn tối thiểu 2 năm.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân Người sử dụng

Email: buildgreenvn@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để Người sử dụng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Người dùng có thể cập nhập thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào mạng xã hội www.buildgreen.vn.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Người sử dụng
Công ty cam kết không bán, trao đổi hay chia sẻ thông tin dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của Người sử dụng vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết được đặt ra trong Thỏa thuận và Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân Người dùng, trừ trường hợp Công ty được Người sử dụng đồng ý cho phép sử dụng hoặc Công ty phải cung cấp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài các biện pháp kỹ thuật mà Công ty có thể áp dụng để bảo mật thông tin của Người sử dụng, Công ty không thể đảm bảo việc bảo mật thông tin của Người sử dụng trong những trường hợp vượt khỏi tầm kiểm soát của Công ty, chẳng hạn như mạng xã hội www.buildgreen.vn bị hacker tấn công, do Người sử dụng để lộ thông tin.

Trường hợp Người sử dụng gửi khiếu nại có liên quan đến việc bảo mật thông tin. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công ty sẽ nhanh chóng thực hiện việc kiểm tra, xác minh. Trong trường hợp đúng như phản ánh của Người sử dụng thì Công ty sẽ liên hệ trực tiếp với Người sử dụng để xử lý vụ việc trên tinh thần khắc phục và thiện chí. Trường hợp hai bên không thể tự thỏa thuận thì sẽ đưa ra Tòa Án Nhân Dân có thẩm quyền tại Hà Nội để giải quyết.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân Người sử dụng của Công ty chỉ được áp dụng tại đỉa chỉ website của mạng xã hội www.buildgreen.vn. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại mạng xã hội www.buildgreen.vn

BQT - Build Green Việt Nam